Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Resultaten eindtoets 2023

Giesbeek, 22 juni 2023

Beste ouders,

De uitslag van de eindtoets 2023 is binnengekomen. De ouders en de leerlingen van groep 8 hebben de individuele uitslag per direct ontvangen. De totale schooluitslag bespreken we ook in het team, de RvT en de MR. We gebruiken als eindtoets de Route8 toets (digitaal en adaptief). De scholen werken met referentieniveaus. Op de basisschool zijn er twee uitstroommogelijkheden: 1F (taal en rekenen) en 2F(leesvaardigheid en taal)/1S (rekenen). Hieronder worden de uitstroomniveaus samengevat:

Niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit moeten alle leerlingen in ieder geval aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs op 12-jarige leeftijd beheersen. Uitstroomniveau voor leerlingen die het onderwijs vervolgen is op vmbo-bb/bk.

Niveau 1S (rekenen)/2F (leesvaardigheid en taalverzorging): in principe het uitgangspunt voor het aanbod in het basisonderwijs voor alle leerlingen, tenzij beredeneerd is vastgesteld dat 1F een passender niveau is. Uitstroomniveau voor leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo.

Iedere school heeft een wegingsfactor. Deze is vastgesteld door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Zij bepalen hoe de samenstelling van de populatie is op de basisschool. Aan de hand van deze wegingsfactor wordt bepaald wat de verwachting is ten aanzien van de uitstroom in groep 8. Voor de Paulusschool geldt een wegingsfactor van 29,42.

Met deze wegingsfactor betekent dit dat we ernaar streven dat minimaal 96,3% van alle leerlingen het 1F niveau moeten hebben (op het gebied van leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen) als ze de basisschool verlaten. Daarnaast streven we ernaar dat 62,1% het 2F/1S niveau behalen op deze vakgebieden. Tot slot geeft het ministerie aan dat de ondergrens voor 1F op 85% ligt en de ondergrens voor 2F/1S op 49% voor de scholen.

De landelijk gemiddelde score van de Route8 toets is 200. Groep 8 heeft dit jaar een score behaald van 195,2. Dit is dus onder het landelijk gemiddelde dit jaar. Dat is erg jammer en valt tegen. Ten aanzien van de referentieniveaus hebben we voor 1F een score van 100% behaald. Dat betekent dat alle leerlingen uitstromen op het minimumniveau dat verwacht mag worden in groep 8 op de basisschool. Wanneer we kijken naar de scores voor 2F/1S, dan zijn hier duidelijke verschillen waar te nemen bij de afnames. Wanneer we kijken naar de afzonderlijke scores per vakgebied valt rekenen erg op.

Voor leesvaardigheid hebben we 70% 2F behaald, dat ligt boven het streefniveau van 62,1%. Dat is een keurige score. Voor taalvaardigheid hebben we 59% 2F gescoord, dat ligt dus net onder de 62,1% die we wilden behalen. Wanneer we kijken naar de deelgebieden van taalvaardigheid valt hierbij vooral het dictee op waar een lage score is (194). De score voor woordenschat (205) en de begrippenlijst (2015) zijn ruim boven gemiddeld.  Voor rekenen is het 1S niveau op 33%. Dat is een echte tegenvaller en ligt dus ook onder de landelijke ondergrens. Wanneer we daar kijken naar de deelgebieden, dan zien we dat verhoudingen (201) en meten en meetkunde (200) voldoende scoren. Getallen (198) en verbanden (192) scoren echter aanzienlijk lager. We gaan kijken op welke manier  we hier een gericht extra aanbod op kunnen samenstellen.

Al met al dit jaar dus helaas een tegenvallende score. Dat betekent dat we aan de hand van de analyse van de gehele groep en de individuele leerlingen gaan kijken op welke manier we inzetten op verschillende onderdelen van het lees-, taal- en rekenaanbod. Niet alleen in groep 8, maar ook in alle andere groepen.

Hartelijke groet,

Karin Roekens