Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Medezeggenschapsraad

Mededelingen en nieuws vanuit de MR worden via ons ouderportaal SchOudercom aan alle ouders verzonden. 

De vergaderingen zijn openbaar en starten om 19:00 uur op school. 

Jaarverslag MR 2022-2023

Wist je dat…

 

- De mr 7 reguliere vergaderingen heeft gehad.

- Binnen de leerkrachtengeleding een wisseling heeft plaatsgevonden. 

De mr het formatieplan voor schooljaar 2023-2024 heeft goedgekeurd.

De mr het vakantierooster voor schooljaar 2023-2024 heeft goedgekeurd. 

- Het door de accountant goedgekeurde jaarverslag van 2022 werd doorgenomen.  

- Het meerjaren onderhoudsplan van de Paulusschool in maart werd geüpdatet en besproken.

- De mr het inkoopbeleid heeft doorgenomen en besproken.

De mr met enkele opmerkingen ter aanpassing heeft ingestemd met de geactualiseerde

schoolgids.

- Er verschillende stappen zijn gezet in het fusietraject met LiemersNovum en de mr hier bij werd betrokken. 

- De mr met enkele opmerkingen heeft ingestemd met het doorstroomprotocol groep 8 wat is aangepast omdat vanaf schooljaar 2023-2024 in groep 8 sprake is van een doorstroomtoets in plaats van een eindtoets.  

- De mr met enkele opmerkingen heeft ingestemd met het ondersteuningsprofiel.

- De conclusies van de opbrengstenvergadering van het team met de mr zijn gedeeld. 

- U een brief heeft ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage.  

- Een deel van de ouderbijdrage is gebruikt om bij te dragen een aan nieuw speeltoestel op

het schoolplein.

- De mr een enquête onder ouders heeft afgenomen en de conclusies zijn gedeeld met de directeur van de Paulusschool zodat hier school breed iets mee gedaan kon worden. 

- De sportdag is geëvalueerd met daarbij de nieuwe opzet voor de bovenbouw en deze als zeer positief is ervaren.

- De opzet van de tweejaarlijkse schoolreisjes komende tijd wordt geëvalueerd. 

- Het activiteitenrooster voor schooljaar 2023-2024 is besproken.  

- Social Schools in gebruik is genomen en er uitgezocht is hoe de mr hierbinnen beter 

bereikbaar is voor ouders.