Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Informatiegids

Geachte lezer ,

Dit is de informatiegids van de Paulusschool voor het schooljaar 2019 - 2020. U vindt hierin de praktische zaken over  de gang van zaken op de Paulusschool. 

Gelet op de stijgende drukkosten en de groeiende mogelijkheden van digitale informatiedragers is er voor gekozen deze nieuwste versie niet meer in druk te laten verschijnen maar hem als digitaal bestand op de web-site van de Paulusschool te plaatsen en/of digitaal te sturen naar belangstellenden.   


Voor ouders die geen toegang hebben tot het digitale netwerk is er de mogelijkheid om bij de administratie van de Paulusschool een geprint exemplaar op te vragen. 


Via de “Paulusinfo” worden ouders iedere twee weken op de hoogte gehouden van de actualiteiten gedurende het schooljaar. Mocht u meer informatie wensen of willen praten over uw kind, dan bent u van harte welkom. We stellen een goed contact en een goed overleg met u als ouders op prijs. We hopen ook dit jaar weer op een plezierige samenwerking.

  

Met vriendelijke groet,

Het team van de Paulusschool.Informatiegids 2020-2021


Aanvullende informatie schoolgids:


Scholen in het Samenwerkingsverband “De Liemers”.

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren.

Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in het Samenwerkingsverband. Ook de Paulusschool valt onder dit samenwerkingsverband.
Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie. 
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/

Zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen.  Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal (basis) onderwijs worden gedaan.

Aanmelden op een basisschool.


De aanmeldingsprocedure begint altijd met een oriënterend gesprek (kan ook telefonisch) waarin in ieder geval wordt nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning behoeft. In dit gesprek komen de sterke punten van uw kind aan de orde naast mogelijke punten waarmee de school rekening moet houden. Ouders krijgen in dat gesprek informatie over de school en de procedure.
Als ouders aangeven aan dat ze hun kind willen aanmelden krijgen ze het inschrijfformulier mee of toegestuurd. De directeur geeft dan aan dat hij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/haar school kan worden geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere school in het samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders informatie van de voorschoolse voorziening of andere relevante informatie te verstrekken. Deze informatie is cruciaal en wordt gebruikt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij voorkeur wordt de informatie overdracht via een “warme” overdracht (ouders, kinderopvangorganisatie en basisschool) gerealiseerd.
Als de school denkt dat de leerling op zijn plek is op de school krijgen de ouders schriftelijk de bevestiging van de inschrijving.

Ambulante Begeleiding.

Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband  naar de school te halen door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend. Op school is een folder beschikbaar over preventieve ambulante begeleiding.

Aanvraag ambulante begeleiding

Ondersteuningsteam

Elke school heeft een ondersteuningsteam.
In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. Hierbij kan het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van extra hulp voor het kind en/of het gezin.
In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider, de leerkracht , een orthopedagoog, een medewerker vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere deskundigen.
Als uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam wordt u daarbij altijd uitgenodigd.

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan realiseren voor uw zoon of dochter zal de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).

Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring  is afgegeven kan uw zoon of dochter worden aangemeld op de betreffende school. Daarvoor zijn voor de Schilderspoort (school voor speciaal basis onderwijs te Zevenaar) een aantal vaste instroomomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april.
Deze vaste instroommomenten gelden niet voor het speciaal onderwijs.

Voor deze procedure is een informatiefolder beschikbaar.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring