Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

School

1 De school 

 

De Paulusschool is een onderdeel van Kulturhus “De Brede Blik”, een zeer brede school.

Een brede school is een naam die per situatie of gemeente een andere inhoud kan hebben, maar steeds een aantal onderwijs/sociaal/maatschappelijke instellingen in een gebouw huisvest.

In Giesbeek zijn, naast de Paulusschool, kindercentrum “de Kangoeroe”, bibliotheek en Stichting Thuiszorg Midden Gelderland hoofdgebruikers. Alle hoofdgebruikers kennen een aantal onderhuurders die allemaal samen een breed scala van diensten en mogelijkheden voor de hele Giese bevolking opleveren. Van logopedie tot streetdance, van yoga tot koersbal, van bloedprikpost tot (kinder)fysiotherapie.

Het gegeven van de brede school biedt veel extra kansen en mogelijkheden voor de Paulusschool op de terreinen van synergie en samenwerking.

Synergie met name door het delen van ruimten en andere dure faciliteiten. Denk aan een grote zaal met podium of mantelcontracten

Samenwerking op inhoud met de andere genoemde gebruikers. In goed overleg kijken of we elkaars aanbod kunnen verrijken en/of aanvullen. Enkele voorbeelden hiervan:

 

·         Een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 – 12 jaar uitzetten door consultatiebureau,     peuterspeelzaal en school.

·         Projecten rondom taalontwikkeling/lezen in samenwerking met peuterspeelzaal, bibliotheek en school, zoals bijvoorbeeld “Boekenpret”.

·         Kinderen en hun sociale ontwikkeling stimuleren in samenwerking met alle hoofdgebruikers.

 

Het zal duidelijk zijn dat dit processen zijn die zich in de loop der jaren steeds verder moeten

ontwikkelen in overleg en met wederzijds respect tussen de partners.

Op deze manier kan een  brede school veel meer zijn dan een aantal instellingen onder één dak.

1.2 Directie

Een school met de omvang van de Paulusschool, gevat in de complexiteit van samenwerking in Kulturhus “De Brede Blik” kan niet meer worden aangestuurd door één persoon. Dit is tevens een te kwetsbare vorm van directievoering. Er wordt daarom gewerkt met een Management Team.

De samenstelling:

 

Directeur en voorzitter MT:                                               Cees van Helvoirt

Coördinator bovenbouw en waarnemend directeur:             Hemmie Janssen

Coördinator onderbouw:                                                       Karin Roekens                             

Coördinator leerlingenzorg:                                                  Hans Riewald

 
1.3 Bestuur

Sinds augustus 1980 wordt de Paulusschool bestuurd door een stichtingsbestuur. De stichting draagt de naam: Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum.

Het doel van de stichting is het zonder winstoogmerk bevorderen van het basisonderwijs in Giesbeek en Lathum.

Aangezien de Paulusschool de enige school in Giesbeek is en daardoor kinderen herbergt uit gezinnen met verschillende levensopvattingen, beoogt de stichting onderwijs op Katholieke grondslag, waarbij zij andere levens- en geloofsovertuigingen ten volle respecteert.

Van de bestuursleden wordt er één voorgedragen door het RK Kerkbestuur, één door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en één door het personeel van de Paulusschool.

De overige bestuursleden worden door het bestuur zelf gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden. De zittingsperiode van een bestuurslid is drie jaar, waarna een bestuurslid twee maal herkiesbaar is (dus maximale zittingsperiode van negen jaar).

 Minstens eenmaal per maand, met uitzondering van de schoolvakanties, wordt een bestuursvergadering gehouden. Bij elke vergadering is de directeur adviserend aanwezig. Na elke bestuursvergadering wordt de M.R. van de besluiten op de hoogte gesteld. Tweemaal per jaar wordt de M.R.in de gelegenheid gesteld de gang van zaken op school met het bestuur door te spreken.