Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Nieuws


Monument maken 4-5 mei 

Op dinsdag 24 april hebben de groepen 5 t/m 8 onder leiding van Andre Bikker prachtige monumenten gemaakt. Bamboestokken en origami-duiven sieren nu het schoolplein de het plein voor de kerk. In de klassen werd stilgestaan bij 4 en 5 mei en wat de betekenis is voor ons. De kinderen hebben samen een bijzonder kunstwerk gemaakt van bamboestokken, papier en elastiek. Ze blijven staan op het plein tot na de 5 mei viering, waarna ze opgeruimd gaan worden. Gelukkig hebben we dan altijd de foto's nog. We willen het 4-5 mei comité hartelijk danken voor de begeiding. De foto's staan bij de fotogalerij. 


Pleegouders Gezocht

Vanaf 3 november tot 8 november hing er bij 5 scholen in de gemeente Zevenaar een spandoek aan ons schoolhek met de oproep om pleegouder te worden.Ook zijn er een heel aantal artikelen verschenen in de media.

Voor kinderen geldt; ze horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Als besloten moet worden dat een kind (een tijd lang) niet thuis kan wonen, dat het kind tijdelijk ergens anders moet worden opgevangen en begeleid, is er vaak al veel aan vooraf gegaan. Opname in een pleeggezin is in zo’n situatie vaak de beste oplossing, want een pleeggezin komt tenslotte het meest in de buurt van de gewone leefwereld van een kind. Er zijn echter in Nederland en ook in Zevenaar  te weinig pleeggezinnen. Dit heeft als effect dat kinderen vaak met moeite een plek kunnen vinden in een pleeggezin als dit nodig is.

Op dit moment zijn er in Nederland 19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar oud. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd.

In Zevenaar zijn er  vijf kinderen waarvoor nog geen pleeggezin te vinden is. Drie van hen wachten al meer dan drie maanden.

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Meer pleeggezinnen betekent snellere plaatsing, betere matching tussen gezin, pleeggezin en kind en  meer mogelijkheden voor plaatsing dicht bij het netwerk van het kind. Er is dan minder kans op inzet van zware hulp op termijn en zorgt ervoor dat kinderen in tijdelijke opvang na crisis makkelijker en sneller een plek vinden dichtbij. Tevens voorkomt het voor een aantal kinderen dat ze in de residentiële jeugdzorg terecht komen.

Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig!

Daarom doen we mee met een wervingsactie van de Gemeente Zevenaar in samenwerking met entrea lindenhout. De start van deze campagne was woensdag 1 november.

Dit viel samen met de  start van de landelijke ‘Week van de Pleegzorg’. Pleegzorg Nederland zet hiervoor de landelijke actie ‘doneer je schoolhek’ en de actie “supergewone mensen gezocht”  

Zie voor meer informatie: https://www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden/ of https://www.supergewonemensengezocht.nl/

De gemeente gaat samen met entrea lindenhout de komende periode een aantal informatie avonden over pleegouderschap organiseren.

Op 9 januari is er een informatie avond gepland op de Paulusschool in Giesbeek. Ook zijn er informatie avonden in Westervoort en Arnhem.

Zie voor meer informatie en opgave voor deze avonden: https://www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden/informatiebijeenkomsten

Voor de langere termijn wordt geïnvesteerd in het opzetten van een netwerk van pleegouders, waarbij de pleegouders zelf ook andere pleegouders zoeken.

Deze aanpak werkt al goed op de Veluwe en in Doesburg.

 

Met vriendelijke groet,

Julia Koeman

Beleidsadviseur Jeugd

 

cid:image001.gif@01D12153.6B42FF10Kerkstraat 27
6901 AA  Zevenaar  

tel.: 0316 595 498
Beste ouders,

U heeft het vast al gezien: het oude speeltoestel bij de hoofdingang is vervangen door een solide nieuw exemplaar van duurzaam acaciahout. Dat was nodig omdat na 19 jaar intensief gebruik er steeds meer slijtage aan het oude toestel kwam. Verschillende onderdelen waren eerder al vervangen. Verdere vervanging was economisch niet meer verstandig, los nog van de uitstraling. Omdat een nieuwe ondergrond (i.v.m. de vele eisen waar het aan moet voldoen) duurder is dan het toestel dat erop staat, moest het nieuwe toestel vergelijkbare afmetingen hebben. Ook i.v.m. het kostenaspect is de glijbaan, die nog 100% is en waarschijnlijk nog vele jaren zal blijven, gerecycled. Als school wilden wij minimaal dezelfde speelfuncties in het nieuwe toestel zien, hetgeen uitstekend gelukt is. De meest gehoorde opmerking van de kinderen tot nog toe: mooooi. Puntje van kritiek van enkele bovenbouwleerlingen: de apenbaan (met die beugels) is te laag. Dat is een keerzijde van een toestel dat voor kinderen van 4 tot 12 jaar vol uitdaging en veilig moet zijn. Al wil ik wel bekijken samen met de firma “Speelmaatje” of daar een veilig alternatief voor te vinden is. Het toestel is o.a. betaald uit de opbrengst van het lentefeest 2017 en een bijdrage vanuit de MedezeggenschapsRaad. Ik denk dat onze kinderen hier veel speelplezier aan gaan beleven en dat het een bijdrage levert aan veelzijdig bewegen.

Cees van Helvoirt  Inval bij afwezigheid leerkracht

Onder het kopje 'home' in het bovenstaande menu is de brief opgenomen die is verzonden naar alle ouders op 29 november jl. Hierin wordt beschreven hoe de school omgaat met de inval bij afwezigheid van de leerkrachten. Omdat de situatie steeds nijpender wordt in het onderwijs (er zijn bijna geen leerkrachten meer om in te vallen bij afwezigheid van de eigen leerkracht), is het voor u als ouders belangrijk om te weten hoe hier mee om te gaan. Deze brief zal permanent op de website staan. Hulp gezocht!

De ouders van de hoofdluisbrigade zijn op zoek naar versterking. Direct na elke schoolvakantie vindt op dinsdagmorgen een hoofdluiscontrole plaats bij alle leerlingen in alle groepen. Soms is er een extra controle n.a.v. een tussentijds melding van hoofdluizen. Kunt u op dinsdag en wilt u ons helpen?? Stuur dan een mailbericht naar admin@paulusschool-giesbeek.nl, of bel ons (0313 631273) of loop even binnen bij Linda (boven). Bij voorbaat hartelijk dank!Beste ouders,

 

De afgelopen jaren hebben wij veel problemen gehad met het heel houden van de koptelefoons bij onze computers. Door allerlei oorzaken sneuvelden er elke week wel een aantal.

Vanaf dit schooljaar gaan we dit anders doen. Iedere leerling vanaf groep 5 krijgt van de school een gratis ear-in koptelefoon verstrekt. Daarop komt de naam van de leerling te staan. De kinderen bewaren hun eigen ear-in koptelefoon in hun la en gebruiken deze als ze gaan werken  met de computer. Bij verlies of een kapot gemaakte koptelefoon is er een nieuw exemplaar verkrijgbaar bij Linda tegen nieuwprijs (€11,-). Ook kunnen in dat geval de kinderen “oortjes” van thuis meebrengen.

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 gebruiken nog wel de “oude” koptelefoons.

 

Met vriendelijke groet,

Hemmie Janssen

Bovenbouwleider PaulusschoolVoor de agenda

Belangrijke data om in uw agenda te noteren: 
maandag 25 juni (facultatief) en donderdag 28 juni 2018 (facultatief).
De laatste schooldag voor groep 8 met ´s avonds eindmusical is op dinsdag 3 juli 2018. 
De algemene ouderavond met informatie over het nieuwe schooljaar is op maandag 20 augustus 2018, dit is de eerste maandag van het volgend schooljaar. Ook starten we de eerste week weer met een Kanjerweek in het volgende schooljaar. 
Week 4 2018 van 22 t/m 26 januari houden we een techniekweek! INFORMATIE SAMENWERKINGSVERBAND DE LIEMERS PREVENTIEVE LOGOPEDIE   

Kinderen in de leeftijd van 4 jaar en 9 maanden tot en met 5 jaar en 9 maanden kunnen in overleg met ouders en school aangemeld worden voor een logopedische screening.

Het doel van deze screening is het voorkomen van stem-, spraak-, taal- en/of gehoorproblemen bij

5-jarige kinderen en het adviseren van de leerkracht/ school in samenwerking met de ouders, daar waar de problemen invloed hebben op de (leer-)ontwikkeling.

Voor een screening is de schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

In de periode september 2017-februari 2018 worden kinderen gescreend die geboren zijn tussen

juli-december 2012.

In de periode maart-juni 2018 worden de kinderen gescreend die geboren zijn tussen januari - juni 2013.

Aanmelden voor een screening gaat via school. De intern begeleider heeft hiervoor de benodigde formulieren.

Vervolgens worden bevindingen met de ouders gedeeld en ontvangen ouders en school hiervan een verslag (onder voorbehoud van toestemming), zodat zij beiden op de hoogte zijn en samen het ontwikkelingsverloop kunnen volgen, bespreken en daar waar gewenst interventies op elkaar afstemmen.
Door het screenen van een hele leeftijdsgroep op één bepaald moment in het schooljaar krijgt de school een overzicht van en inzicht in vaardigheden van die kinderen.

Daar waar de logopedist overleg met de ouder(s) / verzorger(s) wenst, neemt zij telefonisch contact op. Zo ook als diepgaander logopedisch onderzoek gewenst is en/ of  logopedische behandeling. Indien onderzoek of behandeling geïndiceerd is wordt  doorverwezen naar een logopedist met een eigen praktijk. Logopedische behandeling op school is niet mogelijk.

Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist met een eigen praktijk. Logopedie is direct toegankelijk (DTL).  De logopedist die uw kind gescreend heeft geeft een kopie van de screening aan u mee die u aan de logopedist met een eigen praktijk kunt afgeven.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.

Desgewenst schrijft de logopedist die uw kind gescreend heeft een brief die u bij uw huisarts af kunt geven.

kunt geven.

SCREENINGSINFORMATIEAVOND

Op maandag 11 september 2017 en op maandag 19 februari 2018 van 20.00 – 21.00 uur geven de logopedisten een informatiebijeenkomst m.b.t. doel en inhoud van de screening op onderstaand adres.

U kunt zich hiervoor telefonisch of via onderstaand emailadres aanmelden.


Laska Könning

Liesbeth Timmerije


 

 

 

 Het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018

MEIVAKANTIE: 27-04-2018 t/m 11-05-2018 (incl. Koningsdag en hemelvaart)
PINKSTEREN: 21-05-2018
ZOMERVAKANTIE: 09-07-2018 t/m 17-08-2018Nieuwe aanmeldingen

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen willen wij de ouders graag uitnodigen voor een intake gesprek. Wordt uw kind 4 jaar voor juli 2019, dan verzoeken wij u contact op te nemen op telefoonnummer 0313 631273 om een afspraak te maken met Cees van Helvoirt, directeur, of Karin Roekens, intern begeleider. Kleutervaardigheden

Als kinderen 4 zijn, gaan ze naar de basisschool en leren ze allerhande dingen. Bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf leren kinderen al vaak veel vaardigheden, zoals zelf de jas en schoenen aantrekken. Voor kinderen die naar groep 1 van de basisschool gaan, zijn er een aantal 'basisvaardigheden' die erg handig zijn om alvast te oefenen thuis, zodat ze dit al zelfstandig kunnen wanneer ze naar groep 1 gaan. Welke zijn dit?

Zelf de schoenen aan- en uittrekken (met strikken/dichtdoen nog helpen als nodig).
Zelf sokken uittrekken, liefst ook aantrekken (met aantrekken nog helpen als nodig).
Zelf de jas aantrekken (met knopen/rits nog helpen als nodig).
Zelf de billen afvegen na bezoek aan het toilet.
Zelf de broek optrekken na een wc-bezoek (met knopen/rits nog helpen als nodig).

Door kinderen deze vaardigheden aan te leren (en op deze leeftijd is bovenstaande goed aan te leren) helpen we mee om het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid te bevorderen. Jonge kinderen voelen zich trots als ze al heel veel zelf kunnen en dat is bijzonder positief!

We zouden het fijn vinden als u de genoemde vaardigheden thuis oefent, zodat ze dit op school kunnen laten zien. Mocht u vragen hebben, kom dan even bij ons langs.
Pennen op school


Voor het gebruik van pennen zijn er de volgende afspraken gemaakt:

De leerkracht bepaalt wanneer een kind toe is aan het schrijven met een pen in plaats van een potlood (vaak in groep 4).

De leerling mag kiezen uit: een vulpen, een Schneider Schleider Edge pen (balpen) of een gele Schneider Tops balpen. Deze worden verstrekt door school, evenals de vullingen hiervoor. Wanneer de balpennen leeg zijn, kan de leerling een nieuwe pen halen bij de administratie.

De leerling kan in overleg met de leerkracht een pen meenemen van thuis. De vullingen hiervoor worden niet op school verstrekt en moeten daarom op eigen kosten van thuis meegenomen worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dezelfde vullingen als op school aanwezig zijn, kunnen deze wel door school verstrekt worden. 

Wanneer een pen van school stuk gaat door toedoen van de leerling zelf, wordt er eenmalig een nieuwe pen verstrekt. Voor elke pen die daarna stuk gaat (door toedoen van de leerling zelf) wordt een bedrag van € 2,- gerekend. De leerling kan een nieuwe pen afhalen tegen betaling van € 2,- bij de administratie. 

Wanneer een pen stuk gaat zonder dat de leerling hier iets aan kan doen, wordt uiteraard een nieuwe pen kosteloos verstrekt.