Paulusschool
Kerkstraat 68
6987 AD Giesbeek
tel. 0313- 631273Paulusinfo

Privacyverklaring Paulusschool

Privacyverklaring “De Paulusschool ”

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door “De Paulusschool ”.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor “De Paulusschool ” is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. “De Paulusschool ” spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze “De Paulusschool ” uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs wordt gevolgd bij “De Paulusschool ”, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

“De Paulusschool ” zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het bieden van onderwijs;

Het informeren van ouders/verzorgers;

Het beantwoorden van uw vragen;

Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

“De Paulusschool ” verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Dit kan pas worden ingevuld op het moment dat “De Paulusschool ” de inventarisatie gegevensverwerkingen heeft uitgevoerd.


“De Paulusschool ” verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen, tenzij met uw toestemming, en verwerkt verder uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking

“De Paulusschool ” verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van “De Paulusschool ”, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs is van toepassing op “De Paulusschool ”. “De Paulusschool ” verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op “De Paulusschool ” rust.

Gerechtvaardigd belang: Indien “De Paulusschool ” een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is “De Paulusschool ” gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

Toestemming: Als “De Paulusschool ” persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal “De Paulusschool ” uw toestemming vragen voordat “De Paulusschool ” de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

“De Paulusschool ” kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

“De Paulusschool ” maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft “De Paulusschool ” verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.


“De Paulusschool ” verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal “De Paulusschool ” geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

“De Paulusschool ” waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

“De Paulusschool ” heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens “De Paulusschool ” betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. “De Paulusschool ” vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten:

Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door “De Paulusschool ” over u verwerkte persoonsgegevens;

Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;

Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien “De Paulusschool ” deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;

Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, “De Paulusschool ” de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door “De Paulusschool ” over te laten dragen aan een andere organisatie;

Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “De Paulusschool ”. Bij een dergelijk verzoek zal “De Paulusschool ” de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van “De Paulusschool ”, kunt u dit melden bij “De Paulusschool ” zelf, komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

U kunt contact opnemen met de Coach Gegevensbescherming van “De Paulusschool” wanneer het gaat om vragen omtrent procedures,  via het onderstaande adres:

“De Paulusschool”

T.a.v. de Coach Gegevensbescherming

Kerkstraat 68

6987 AD Giesbeek

cvhelvoirt@De Paulusschool-giesbeek.nl

0313-631273

Of u kunt contact opnemen met de Coach Gegevensbescherming van “Daltonschool De Overlaat” wanneer het gaat om vragen omtrent technisch achtergrond, via het onderstaande adres:

“Daltonschool De Overlaat”

T.a.v. de Coach Gegevensbescherming

’t Laantje 2-4

6916 CD Tolkamer

michiel.piek@overlaat.nl

0316-541415